top of page

Règlement du concours ECHOS & QLIP.TV (FR)

1 Pour participer au concours, le candidat doit compléter formulaire prévu à cet effet. Le formulaire se trouve sur la page <www.qlip.tv/echos>. La participation est validée si le participant a complété correctement le formulaire et qu'il à coché la case pour l'acceptation des conditions du concours.

2 En acceptant les conditions du concours, le candidat accepte de partager ses données  à Qlip.TV et à Echos Coiffure. Le traitement des données s'effectue conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). Plus d'infos : <https://www.qlip.tv/privacy-policy>

3 Les candidats pourront participer entre le 22/10/2021 jusqu'au 30/11/2021

4 Le candidat ne peut participer qu'une seule fois au concours avec une adresse Email. Sa première participation sera validée. Si il participe plusieurs fois avec le même Email, seule la première participation sera validée, les autres seront annulées.

5 Les 20 candidats qui auront évalué le nombre exact de participants au concours, ou s'en rapprochant le plus seront nommés le gagnants. Ils seront avertis de leur victoire par Email.

6 Les 20  gagnants recevront chacun un abonnement Premium d'un an sur Qlip.TV

7 L'organisateur (Qlip.tv) se réserve le droit de disqualifier un participant en cas de tricherie via des applications frauduleuses ou des inscriptions frauduleuses - un "Captcha" est mis en place pour protéger ce concours.

Bonne chance.

Wedstrijdreglement   ECHOS & QLIP.TV (NL)

 

1 Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de kandidaat het daartoe bestemde formulier invullen. Het formulier is te vinden op de pagina <www.qlip.tv/echos>. Deelname is gevalideerd als de deelnemer het formulier correct heeft ingevuld en het vakje aanvinkt om de voorwaarden van de wedstrijd te accepteren

 

2 Door de voorwaarden van de wedstrijd te accepteren, aanvaart de kandidaat zijn gegevens te delen met Qlip.TV en met Echos Coiffure. De gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer info: https://www.qlip.tv/privacy-policy

3 Kandidaten kunnen deelnemen tussen 25/10/2021 tot 30/11/2021

4 De kandidaat kan slechts eenmaal deelnemen aan de wedstrijd met één e-mailadres. Zijn eerste deelname wordt gevalideerd. Als hij meerdere keren deelneemt met dezelfde e-mail, wordt alleen de eerste deelname gevalideerd, de andere worden geannuleerd.

5 De 20 kandidaten die het exacte aantal deelnemers aan de wedstrijd hebben beoordeeld, of het dichtst in de buurt komen, worden als winnaars aangewezen. Ze zullen per e-mail op de hoogte worden gebracht van hun overwinning.

6 De 20 winnaars ontvangen elk een Premium-abonnement van één jaar op Qlip.TV

 

7 De organisator (Qlip.tv) behoudt zich het recht voor om een ​​deelnemer te diskwalificeren in geval van fraude via frauduleuze applicaties of frauduleuze registraties - een "Captcha" is ingesteld om deze wedstrijd te beschermen.

Succès !

bottom of page